O knihovně

Historie knihovny

Česká knihovna existovala ve Cvikově od roku 1923 a je úzce spojena se založením Českého spolku, který zde vzniknul ve stejném roce. Tato skutečnost souvisela se složením zdejšího obyvatelstva, které bylo převážně německé. Existovala zde však česká menšina, jež se zasadila o otevření české školy a také o českou knihovnu. Ta však byla během 2.světové války zničena.

Hned po válce byly učiněny první kroky k tomu, aby mohla vzniknout knihovna nová. 13.11. 1945 byla ustavena Místní knihovní rada ve složení B. Hynek, V.Bláha a V. Švandová

Pro novou knihovnu byly určeny prostory po německé knihovně v budově bývalé spořitelny, Komenského 99. Knihovna se pak ještě několikrát stěhovala, nejprve do budovy bývalé lesní správy (budova naproti sokolovně), později do tzv. Niessnerovy vily a pak opět na Komenského 99. Nebylo však možné knihovnu hned vybavit novými knihami a tak základem jejího fondu se staly zejména dary občanů a později zde byly sloučeny fondy knihoven Osvětové besedy a podniku Severka. Samotný provoz knihovny byl zahájen 1.února 1946 a prvním knihovníkem se stal V.Bláha. Po něm ( asi v letech 1953 – 1954, nelze přesně zjistit) se dalším knihovníkem stal Otto Řezáč, který zde pracoval až do roku 1975. Do této doby knihovna existovala jako místní neprofesionální pracoviště, teprve v roce 1976 byla plně profesionalizována a knihovnicí se stala Miluše Borecká. Ta zde zůstala do roku 1978 a po ní nastoupila od 1.9.1978 Ludmila Sýkorová. Od této doby se knihovna začala postupně měnit ve skutečnou informační instituci.

90.léta 20.století pak pro knihovnu znamenala velké změny jak ve vybavení, tak ve stylu práce. V roce 1996 byl zakoupen první počítač a knihovní software - LANius. V roce 1999 byla knihovna díky získanému grantu Ministerstva kultury ČR připojena k síti Internet. V roce 2000 pak bylo dokončeno retrospektivní zpracování fondu a mohl být spuštěn další modul knihovního systému pro výpůjční protokol. Do 21.století tedy knihovna vstupuje jako plně automatizovaná od akvizice a zpracování knih až po jejich zprostředkování.

Od roku 2002 má knihovna své oddělené pracoviště v Lindavě. Zdejší místní knihovna se pod vedením paní M.Halamové stala pobočkou Městské knihovny ve Cvikově. Současně sídlí spolu s mateřskou školou v budově č.p. 278.

V roce 2004 se Městská knihovna ve Cvikově přestěhovala do zrekonstruovaných prostor po bývalé školní družině v Jiráskově ulici č.p.95. Objekt má bezbariérový přístup a mnohem více odpovídá potřebám i poslání knihovny než předchozí místo.

Od 1.1.2010 se knihovna stává součástí samostatné příspěvkové organizace - "Městské kulturní středisko, Cvikov".

Tato příspěvková organizace však měla krátké trvání. Vzhledem k podmínkám přidělené dotace pro Multifunkční centrum Sever, které se mělo stát součástí Městského kulturního střediska, muselo Město Cvikov přistoupit k zrušení střediska k 29.2.2012.

Od 1.3.2012 se tak složky původního střediska rozdělily na příspěvkouvou organizaci "Městská knihovna Cvikov" a odbor kultury Města Cvikov, který zahrnuje loutkovou scénu a klub kultury. Zřizovatelem je tedy Město Cvikov.